Cục thuế Tp.HCM thông báo không bán hóa đơn cho doanh nghiệp nhỏ

CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

V/v Kể từ ngày 01/01/2012 cơ quan thuế không bán hóa đơn cho doanh nghiệp siêu nhỏ

– Căn cứ Nghị định 51/2010/ NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ.

– Căn cứ thông tư số 153/2010/TT- BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ.

Nhằm giúp các doanh nghiệp siêu nhò trên địa bàn kịp thới chuẩn bị các thủ tục dể hóa đơn sử dụng từ ngày 01/01/2012, Cục thuế Tp.HCM thông báo:

1. Kể từ ngày 01/01/2012, cơ quan thuế không còn bán hóa đơn cho các doanh nghiệp siêu nhỏ; Các doanh nghiệp phải có kế hoạch, chủ động trong việc tự tạo mẫu hóa đơn, lựa chọn hình thức hóa đon phù hợp (đặt in hoặc tự in nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại thông tư 13/2011/TT-BTC ngày 08/02/2011) và lập Thông báo phát hành hóa đơn gửi cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

2. Hóa đơn do Cục thuế đặt in bán cho doanh nghiệp siêu nhỏ đến ngày 31/12/2011 còn tồn sẽ hết giá trị sử dụng,  các doanh nghiệp phải thực hiện hủy theo quy định.

3. Doanh nghiệp có thể thao khảo thông tin về các nhà in đủ diều kiện in hóa đơn và các doanh nghiệp cung cấp phần mềm tự in hóa đơn miễn phí trên Website của Cục thuế (www.hcmtax.gov.vn)

4. Để thuận lợi trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo có hóa đơn sử dụng ngay từ ngày 01/01/2012, các doanh nghiệp phải chủ động và hoàn tất việc đặt in , tự in hóa đơn trước ngày 31/10/2011.

Cục thuế TP.HCM trân trọng thông báo

Posted in: